Táborenie

Príbeh každého tipi

Naše típí

Amaru stareCapunkoWapiti Vabi Medved Mixi Miso Pacho Jacko Timo Kondor Stefan Amaru nove

Táborenia v típí v prírode

Táborenia

Snažíme sa tráviť veľa voľného času spoločne táborením v típí, dobovo zariadených, bez technických vymožeností. Naplňuje nás to radosťou keď môžeme priamo v praxi používať všetko to čo sme si vlastnoručne vyrobili a dobrým pocitom z bezprostredného jednoduchého života v prírode. Takisto sme veľmi radi, že môžeme našim deťom sprostredkovať takýto zážitok v kruhu ich rovesníkov.

Pravidlá táborenia

PRAVIDLÁ PRE TÁBORENIA SLOVENSKÝCH EUROINDIÁNOV (podľa Wígmunke Oyáte):

Wígmunke Oyáte sa dohodlo na dodržiavaní týchto všeobecných táborových pravidiel, ktoré boli v základných rysoch stanovené už na letnom celoslovenskom tábore pod Hanisejom v roku 1995! Ich účelom je vytvoriť čo možno najviac dobové prostredie a priateľskú atmosféru. Sme za to, aby ich vážne porušenie malo za následok vylúčenie z tábora bez nároku na vrátenie táborového poplatku!

Svojou prítomnosťou na tábore dáva každý z účastníkov najavo svoj súhlas s týmito pravidlami a vyvodením dôsledkov v prípade ich nedodržiavania.
Organizačné pokyny:
1. Tábora sa zúčastňujú osoby na vlastnú zodpovednosť, za deti a mladistvé osoby zodpovedajú ich rodičia, alebo zákonný zástupcovia.
2. Organizáciu tábora zabezpečuje Wigmunke Oyate na čele s náčelníkom tábora, ako výkonná moc slúžia muži Wigmunke Oyate, ktorí majú právo konať tak, aby sa dodržiavali všetky stanovené pravidlá. Voči akémukoľvek ich rozhodnutiu je možné sa odvolať u náčelníka tábora, ktorý má konečné slovo. Neuposlúchnutie jeho pokynov bude považované za hrubé porušenie táborového poriadku.
3. Účastníkov tábora zastupujú a zodpovednosť za nich preberajú „majitelia“ tipi, u ktorých sú títo účastníci ubytovaní.
4. Organizátor zastúpený náčelníkom tábora si vyhradzuje právo rozhodovať o sporných záležitostiach.
5. Každý „majiteľ“ tipi záväzne nahlási účasť svojho tipi aspoň týždeň vopred, v opačnom prípade organizátor nezaručuje dostupnosť dostatočného počtu tyčí pre neprihlásených účastníkov.
6. Právo na oficiálne pozvanie zahraničných hostí s vlastnými tipi si vyhradzuje organizátor tábora, ostatné slovenské skupiny (kmene) a jednotlivci môžu navrhnúť pozvanie hostí organizátorovi a tým nad nimi preberajú zodpovednosť podobne, ako „majiteľ“ tipi za ľudí u neho ubytovaných. Pre hostí takisto platí bod č.5.
7. Hneď po príchode na táborisko sa účastník nahlási náčelníkovi tábora a uhradí táborový poplatok za osobu nad 15 rokov 100;- Sk (bez ohľadu na dĺžku pobytu na tábore).
8. Za psov zodpovedá ich majiteľ, ktorý musí zabezpečiť, aby nespôsobili poškodenie majetku, alebo zdravia ostatným účastníkom (nutné povinné očkovanie). Majiteľ psa je hmotne zodpovedný za škody spôsobené jeho psom.
9. Prípadné strelné zbrane je potrebné držať, nosiť a používať v súlade so zákonom o zbraniach a strelive. Streľba v blízkosti tábora musí byť povolená organizátorom tábora.
10. Prechovávanie, požívanie a prítomnosť pod vplyvom alkoholických nápojov a drog (vrátane marihuany) povedie k vylúčeniu z tábora bez možnosti odvolania sa.
11. Na táborisku, alebo v bezprostrednej blízkosti vodných tokov nieje povolené používanie saponátových prostriedkov. Priamo do potoka by sa nemalo dostať ani mydlo, ani zubná pasta z čistenia zubov. Umývanie pomocou týchto prostriedkov sa dá prevádzať aj na brehu v dostatočnej vzdialenosti od potoka.
12. Odpadky nebiologického pôvodu odváža každý účastník sám do kontajnerov na komunálny odpad. Odpadky biologického pôvodu likviduje podľa pokynov organizátora.
13. „Majiteľ“ tipi je osobne zodpovedný za to, že pri odchode uvedie miesto táborenia do pôvodného stavu (zamaskuje ohniská, zakryje rigoly, ...)
14. Parkovanie áut prebieha podľa pokynov organizátora, ktorý v prípade väčšej vzdialenosti medzi táboriskom a parkovacím miestom, zabezpečí prítomnosť aspoň dvoch pohotovostných vozidiel v blízkosti tábora.
Etnografické pokyny:
1. Každý účastník sa chová tak, aby ostatným nespôsobil ujmu a nenarúšal dobovú atmosféru.
2. Za správanie a minimálnu dobovú výbavu jednotlivých účastníkov (pozri „Táborové minimum“ – časopis Hlas orla 1999) zodpovedá „majiteľ“ típí, u ktorého sú ubytovaní. Ten je zodpovedný aj za oboznámenie týchto osôb s táborovými pravidlami.
3. Pre dosiahnutie čo najväčšej autenticity tábora je u mužských účastníkov považované za nutné primerané holenie tváre.
4. Keďže ide o rekonštrukciu indiánskeho tábora, ubytovanie je možné iba v tipi, alebo vo „vigvamoch“, ktoré môžu byť kryté plátnom. Organizátor si vyhradzuje právo vyčleniť vigvamy mimo samotný kruh tipi, kvôli dodržaniu autentickosti tábora. Každý „majiteľ“ tipi (poprípade skupina) dostane pridelené miesto v kruhu a potrebnú sadu žrdí na postavenie tipi, za ktoré počas tábora zodpovedá a pri odchode ich odovzdá organizátorovi tábora.
5. Táborenie prebieha v duchu doby do r.1890, preto po slávnostnom otvorení tábora až do jeho ukončenia nie je dovolené v tábore (t.j. mimo tipi) pohybovať sa v nedobovom a neindiánskom oblečení a obuvi a používať motorové vozidlá, motorové píly, batohy na nákupy, plastové nádoby a iné neštýlové predmety. Pri otvorení tábora bude upresnený tzv. táborový priestor a parkovanie áut, prezliekanie a ďalšie podobné činnosti budú povolené iba mimo tento priestor.
6. Pravidlo č.5 sa netýka fotoaparátov a kamier, ktoré je nutné prechovávať a prenášať v nerušivých obaloch, používať ich podľa možnosti diskrétne a fotografovať osoby a predmety so súhlasom majiteľa.
7. Výnimku z bodu 3. majú pozvaní traperi, ktorí takisto po dohode s organizátorom môžu bývať mimo táborový kruh v dobových prístreškoch (aj u nich sa ale uprednostňuje ubytovanie v tipi). Od traperov sa očakáva, že dobovosť a autenticita ich vybavenia a správania bude na vysokej úrovni. Výnimka pre nich ale neplatí na bod 10. z Organizačných pravidiel.
8. U malých detí sa toleruje používanie nedobových doplnkov v rozumnej miere a v prípade zlého počasia aj nosenie nedobovej obuvi a odevov.
Na vaše správy radi odpovieme:
© ATELIER100 ✿ For the moments & details

Wígmunke Oyáte

Aktivity v prírode

Stretnutia a výstavy